Apr 13, 2007


در این خداحافطی
هیچ خونریزی نیست
هیچ بهانه‌ای نیست
چون از حقیقتِ هزاران دروغ
افسوس می‌خورم

پس اجازه بده رحم و بخشش بیاید
و پاک کند آنچه را که انجام داده‌ام
با خودم روبرو خواهم شد
برای رها شدن از آن‌چه که هستم
درونم را پاک می‌کنم
و رها می‌کنم آنچه را که انجام داده‌ام

ذهنیتی که از من داشتی را فراموش کن
چون دارم این لوح رو پاک می‌کنم
با دستانی پر از ابهام و تردید

بخاطر آن‌چه که انجام داده‌ام،
از اول شروع می‌کنم
و هرچند که ممکنه درد داشته باشه،
امروز، این به پایان می‌رسد
و خود را از آنچه که انجام داده‌ام رها می‌کنم

Labels:


Balatarin